Nang simulan naming gawin ang hakbang na ito, natakot kami at inisip kung ano ang maaaring mangyari sa amin. Nalalampasan natin ang pagsubok sa pagpapakita na naaalala natin Siya at ang mga utos Niya sa atin.” 4. upang pumili ng mga karapat dapat na lider sa ating bansa . 2000, 9). Maganda ang plano ng Diyos sa akin. Kung bakit natin dapat na naising maglingkod sa Diyos ang mas mabigat na tanong. SUBALIT MARAMI TAYONG HINDI SIGURADO KUNG ANONG PWEDENG MANAYARI KUNG NAIBA ANG SITWASYON. PANGUNAHING atas ni Jesus ang paghahayag ng mabuting balita ng Kaharian. Bawat araw ay inuulit namin ang aming pagpapasakop sa Panginoon at sa Kanyang kalooban. Sinabi niya na mas magiging masaya ang mga tao kung wala ang patnubay at pamamahala ng Diyos. Sa pagbabasa namin ng Aklat ni Mormon, napatunayan namin ang katotohanan ng ikatlong hakbang sa Alma 5:13: “Sila ay nagpakumbaba ng kanilang sarili at ibinigay ang kanilang pagtitiwala sa totoo at buhay na Diyos.”. Nag-iimbita siyang pagnilayan natin kung sino ba siya sa ating personal na kalooban. Himinge at kayo'y bibigyan Maghanap at kayo'y makakita Kumatok at kayo'y pagbubuksan. “Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo’y nagtitiwala.” Isaias 26:3. Maaari mong ipaubaya sa pangangalaga Niya ang kalooban at buhay mo. o malamang pati, "Paano Niya nagagawa?" Kami rin mismo ay hindi nakatupad sa aming mga ipinangako. Pero kung bakit tayo inaalis ng Diyos sa isang tao ay dahil iniligtas Nya tayo sa mas malalim pang sakit. Paano mapalalakas ng pag-aayuno ang iyong kakayahang ihandog ang iyong puso sa Diyos at umiwas sa adiksiyon? Nag-iimbita siyang pagnilayan natin kung sino ba siya sa ating personal na kalooban. Pero ang pinakamagandang motivation ay si Lord. “Subalit masdan, kanyang pinalaya sila dahil sa nagpakumbaba sila ng kanilang sarili sa kanyang harapan; at dahil sa nagsumamo sila nang mataimtim sa kanya ay kanyang pinalaya sila mula sa pagkaalipin; at sa gayon gumagawa ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa lahat ng pagkakataon sa mga anak ng tao, inuunat ang bisig ng kanyang awa sa kanila na nagbibigay ng kanilang tiwala sa kanya” (Mosias 29:20). Ngunit kapag sinimulan nating ipasakop ang ating sarili sa kalooban ng Diyos, doon pa lamang tayo talagang may naibibigay sa Kanya” (“Insights from My Life,” Ensign, Ago. Matuto tayong mag intay. Ngunit huwag tayo mawalan ng pag-asa. upang pumili ng mga karapat dapat na lider sa ating bansa . Wala tayong kakayanan na lubusang maunawaan ang ating kapwa. Papapaniwalain ka ni Satanas na tinutulungan ng Diyos ang iba ngunit hindi ka Niya tutulungan dahil ikaw ay mahina at wala nang pag-asa. Pasalamatan mo ang mga puso ko pasalamatan ko ang pagkakataon na nagtiwala ako sa kaniya panginoon para sa susunod na taon salamat 'di mo kami iniwan church ang Diyos na kasama natin ngayon ang Diyos na kasama natin sa susunod na taon ay siya ding Diyos na magbibigay sa atin ng kakaibang tagumpay sa susunod na taon can pray and meaning here handa na po ang lahat ng … 1, 2. Bakit may mga sakit pa rin tayong nararanasan sa buhay? Bakit wala ka pa rin lovelife hanggang ngayon? Bakit natin kailangang bumoto? Ginawan Niya kami ng himala nang anyayahan namin Siya sa aming buhay. Malalim at mahirap na doktrina ito, ngunit totoo. 2 See answers cagulaclaudz cagulaclaudz Answer: para sa oras na may magaganap sa panganib ay alam natin kung saan dapat tayo lalabas at saan ang ligtas. Paano magagawa ng kaalamang ito na tulungan kang magpakumbaba? Kausapin ang bishop o branch president mo tungkol sa iyong adiksiyon at sa desisyon mong sundin ang kalooban ng Diyos. Isipin kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pasimula ng kasaysayan ng tao, ang ating Maylalang, na ang pangalan ay Jehova, ang nag-iisang Tagapamahala. Sa halip na marinig ang tinig ng Diyos sa isang ulap, tunay na nakita ng kapatid ni Jared ang Panginoon, na hindi lang nagpakita nang personal kundi ipinakita rin sa kapatid ni Jared ang mga kamangha-manghang pangitain ng mundo at ng lahat ng mga bagay na darating (tingnan sa Eter 3:6–26). Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama, mga martir. Sa kurso ng planong ito, magkakaroon ka ng kabuuang 26 na talata sa Banal na Kasulatan—ang bawat isa ay naglalahad ng katotohanan tungkol sa walang … Hindi natin mararanasan ang kahat ng kanilang nararanasan o kayang pasukin ang kanilang isip upang malaman … Nang ginawa namin ang ikatlong hakbang, nalaman namin ang katotohanan na ang aming paggaling ay mas dahil sa ginawa ng Diyos para sa amin kaysa sa ginawa namin para sa aming sarili. Importante ang puso sa ating ginagawa because the difference lies not on what we do … Bakit natin kailangang bumoto? Ano ang magagawa mo ngayon upang makapagsimula? Paano nakatutulong ang pananalig sa Diyos na may kalakip na gawa - 7877650 1. Sa pasiya mo na sundin ang kagustuhan ng Diyos at hindi ang sa iyo, mararamdaman mo na ang kapanatagan at galak na dulot ng pagsunod sa kalooban ng Ama sa Langit. Hinihiling niya sa atin na magtiwala sa kaniya at matiyagang maghintay sa kaniyang itinakdang panahon kapag, sa ilalim ng Kaharian ng Diyos, ang lupa ay napunô na ng masasaya at mahihinahong-loob na mananamba niya.—Mat. Ang ginawa mo sa Kapwa mo ay ginagawa mo sa Akin (Diyos). Magtiwala at manalig sa Diyos, Panu manalangin. Sa panalanging ito, ipinakita ng Tagapagligtas ang Kanyang kahandaang magpasakop sa Ama. Privacy Notice (Updated 2018-09-01). Bakit marami sa atin ang tinatanggap na lang ang kahirapan bilang bahagi ng ating buhay? Ang aming mga mata, isipan, at puso ay bukas na sa katotohanang mapaghamon ang buhay sa mundo, at lagi nang may posibilidad na danasin namin ang lungkot at kabiguan, gayundin ng kaligayahan. Alin sa mga katangiang ito ang wala sa iyo? Kasama mo Sya sa bawat pag-iisa at kalungkutan. Tanong: "Bakit kinakailangan ng Diyos sa tao ang pananampalataya?" Kapag natutuhan mong magtiwala sa Kanya, makikita mo na ang Kanyang plano para sa iyo ay sundin ang tinatawag ni Alma na “dakilang plano ng kaligayahan” (Alma 42:8). Addiction Recovery Program - Gabay sa Pagrekober at Paggaling Mula sa Adiksiyon. Para bang iyong ginawa natin kay ... Walang diwata sa buhay ni Aquino, pero may diyos-diyosan, ang Estados Unidos (6), na siyang naging dahilan kung bakit nabuo sa isip ni Aquino na kailangan ng reconciliation. Kailangan lang natin magtiwala sa proseso ng paghilom at pagusad. Isipin kung paano mo pagpapasiyahan na maging mapagpakumbaba, matiyaga, at maamo. © 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Iyan ang nangyari sa mga miyembro ng pamilya Gatrell, na kabilang sa ward ni Sister Jean A. Stevens. Wag mong itanong sa Kanya kung bakit Nya inalis ang taong yun sa buhay mo. Nasasaamin kung gusto naming magtapat sa Kanya at ipaubaya sa Kanya ang buong buhay namin—nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap—at ang … Tungkol sa Diyos, ganito ang sabi ng salmista: “Binubuksan mo ang iyong kamay at binibigyang-kasiyahan ang pagnanasa ng lahat ng bagay na buháy. Ganoon din siguro ang paraan ng pagtatanong ni Hesus. David Mathis December 30, 2020 share. Sagot: Ang ating relasyon sa Diyos ay kahawig din ng ating relasyon sa ibang tao at sa lahat ng relasyon, kinakailangan ang pananampalataya. Gawa ng mapagkumparang kultura, isa sa mga personal na tanong na makikitang naitatanong natin sa sarili, "Bakit ako mahal ng Diyos?" Holy Trinity: Isang Diyos pero tatlo; Ganoon? Maaari na hindi agad na matutunan natin ito. Ang kailangan natin ay pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga takot at pag-aalala. Sa mga unang recovery meeting na dinaluhan namin, maaaring napilitan lamang kami o kaya naman ay pinilit kami ng iba na pumunta roon, ngunit sa ikatlong hakbang, kami na mismo ang dapat magpasiya. Bakit mapagtitiwalaan mo ang Ama sa Langit at ang Tagapagligtas kapag ipinasakop o ipinaubaya mo ang buhay mo sa Kanila? Isipin kung gaano kahalagang magdasal sa sandaling natutukso, at isulat kung paano pag-iibayuhin ng panalangin ang iyong pagpapakumbaba at pananampalataya kay Cristo. October 20, 2002 NOONG isang linggo ay ipinakita ko na ang Panginoong Hesus ay siya ring si Yahweh. Alam kong mahirap ang magtiwala ngunit kung susubukan mo lamang magtiwala sa Diyos, hindi ka Niya bibiguin kailanman. Ang sobrang pagkahumaling ng tao sa mga bagay na ito ang pangunahing dahilan kaya nawawalan tayo ng panahon sa Diyos at makakalimutan natin na mayroon pang mas mahalagang bagay ang kailangan nating gampanan dito sa mundo; hindi ang magpayaman at magkamal ng maraming salapi. Huwag tayong matakot na ipaubaya ang mga bagay na hindi natin kontrolado sa Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Gods presence, na nakikita natin madalas sa ating karanasan saka sa pakikisalamuha tayo sa ating Kapwa. Tutulungan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya, kung tayo ay hihingi ng tulong. Hindi natin mararanasan ang kahat ng kanilang nararanasan o kayang pasukin ang kanilang isip upang malaman … Siya ang palaging andiyan para sa atin, sa lahat ng pagkakataon, patuloy na gumagabay upang tayo ay mapabuti at mapaayos ang kalagayan. Ang talatang ito ay naglalarawan ng mga taong inihandog ang kanilang mga puso sa Diyos. Maaari kang magpasiya nang may lakas-ng-loob na magtiwala sa iyong Ama sa Langit at kumilos ayon sa nais Niya. Itong titulo na “Kyrios” na tanging sa Diyos lang ginamit ng mga unang Kristiyano ay siya ring ginamit na titulo para kay Hesus. ‘Diyos Ko, Bakit Ninyo Pinahintulutan Ito?’ NATATANDAAN pa ni Ricardo noong nakaupo siyang katabi ng kaniyang asawa, si Maria, sa silid-hintayan ng doktor. Meron rin proseso sa pagtitiwala. Si Jehova ay matuwid sa lahat ng kaniyang mga daan at matapat sa lahat ng kaniyang mga gawa. Daan daang taon, nakita natin ang grasya ng Diyos sa tamang panahon. ^.^ 1 See answer Kirahhh17 Kirahhh17 Dapat nating pahalagahan ang kultura dahil ito ang nagsisilbing identidad ng mga Filipino. Dahil doon, hindi tuloy natin lubos na nararanasan ang kamangha-mangha Niyang pagkilos sa ating buhay (TAL. 10:36-39. Paano nakatutulong sa iyo ang pagkaalam na nauunawaan Niya ang pag-aatubili at pasakit na nadarama mo o anumang nararamdaman mo upang masabi mong “Mangyari ang kalooban Ninyo,” at patunayan ito? Ang ikatlong hakbang ay pagpapasiya. Mga kapatid, hinihikayat ko kayong lubos na magtiwala sa Diyos at sa mga turo ng Kanyang mga propeta. Lagi ko itong iniisip. Dahil sa kahirpan, maraming tao na gumagawa ng masama dahil nga … What is Filipino first policy or Filipino muna? Share on twitter. Maaaring mahirap din para sa atin na magtiwala sa Panginoon sa Kanyang karunungan at kapangyarihan lalo na sa mga pangkaraniwan na nating ginagawa. Ang paggawa ng ikatlong hakbang at pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay ay parang pagsusuot ng bagong salamin sa mata at makita ang lahat ng bagay nang may mas malinaw na mga mata. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita ko na ibinigay at ginamit para sa Kanya ang pangalan ng nag-iisang Diyos. Inilarawan ni Pangulong Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawa ang desisyon niyang isuko ang kanyang kalooban sa Diyos at ang kalayaan na ibinigay sa kanya ng desisyon: “Marahil ang pinakamalaking tuklas sa buhay ko, walang dudang ito ang pinakamalaking pangako, ay nangyari nang magtiwala ako sa Diyos na ipahihiram o isusuko ko ang aking kalayaan sa kanya— nang walang pamimilit, nang hindi puwersahan, bilang isang indibiduwal na tao, sarili ko lang, nang walang pandaraya, walang inaasahan kundi ang pribilehiyo. Huwag mong kalimutan na Sya ang nagbibigay sa’yo ng lakas upang magawa mo ang iyong mga responsibilidad sa buhay. “Nanikluhod [si Jesus], at nanalangin, na sinasabi sa Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma’y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo ” (Lucas 22:41–42). Ano ang humahadlang sa iyo na tulutan Siya na gabayan ang buhay mo? Isinasagisag ng binyag at sakramento ang pagmamahal at pagpapasakop mo kay Jesucristo. Hindi na kami natatakot sa pinagkakautangan namin. Pagkatapos ay binuksan ni Ricardo ang sobre, at dali-dali nilang tiningnan ang medikal na mga termino sa report. Gods presence, na nakikita natin madalas sa ating karanasan saka sa pakikisalamuha tayo sa ating Kapwa. Hindi sapat na sabihin nating naniniwala tayo at nanalangin sa Diyos, kailangan sinusunod natin ang utos ni Jesus. Bakit kailangan natin manalig sa diyos - 7340468 Panuto: Suriin ang saliri at isulat ang Hindi baba sa taking (3) Gawain mo na nagpapakita Ng maling pag-gamit Ng impormasyon sa social media. “Sapagkat ang likas na tao ay kaaway ng Diyos, at naging gayon mula pa sa pagkahulog ni Adan, at magiging gayon, magpakailanman at walang katapusan, maliban kung kanyang bigyang-daan ang panghihikayat ng Banal na Espiritu, at hubarin ang likas na tao at maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Cristo, ang Panginoon, at maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa kanya, maging katulad ng isang batang napasasakop sa kanyang ama” (Mosias 3:19). salamat po! Ito ay ang pagpapasiyang tulutan Siya na pamahalaan ang aming buhay, na isinasaisip pa rin na iginagalang Niya ang karapatan naming magpasiya. Ang pinakamabuting magagawa namin ay subukang pakinggan ang ipinayo sa amin ng aming mga kaibigan na nagsigaling na: “Huwag gumamit. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagpapasakop nang kusang-loob at nang matiyaga sa itinakda ng Panginoon na panahon ng pagbabago? Ni hindi ito tungkol sa kung ano ang inakala, nadama, ginawa o hindi ginawa ng aming mga asawa, pamilya, o kaibigan. Pero, hindi dapat lahat ng tradisyon ay kailangan igaya. Ngunit ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng pag-asang kailangan natin para maharap ang mga hamon sa ating buhay. 58). Bakit hanggang ngayon 3rd world country pa rin tayo? Natutunan naming tanggapin ang buhay ayon sa nais ng Panginoon. Sa isang banda, sa matalinghagang salita, ang ipaubaya ang kalayaang pumili, ang itinatanging handog na ayon sa mga banal na kasulatan ay mahalaga sa buhay, at sabihing, ‘gagawin ko anuman ang sabihin mo,’ ay ang matutuhan na sa pagpapaubaya nito ay lalo mo pa itong tinaglay” (Obedience, Brigham Young University Speeches of the Year [Dis. Sinabi Niya ang nais Niya ngunit pagkatapos ay mapagpakumbaba Niyang ginawa ang kagustuhan ng Kanyang Ama. Bakit kailangan nating ipagkaloob ang ating buhay sa kanya? Paano nakatutulong sa iyo ang pasasalamat upang magpakumbaba? Matatanggap mo nang matiwasay na bagama’t hindi mo makokontrol ang mga desisyon at ginagawa ng iba, ikaw ang magpapasiya kung ano ang gagawin mo sa bawat sitwasyong kakaharapin mo. Dahil ang hindi pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay huwad na paniniwala sa Diyos. Bakit mahalaga ang tanong na iyan? Ang kahinaan, pagkalumpo, kapansanan, mga kapintasan, at ang kakayahang magtiwala sa Diyos ay tunay na isang karangalan at pagpapala. Bakit hindi tayo naaappreciate ng mga boss natin sa trabaho? Sinasabi sa Bibliya na isang anghel ang nagrebelde at humamon sa karapatan ng Diyos na mamahala. 17 Pinatutunayan natin ang ating pasasalamat sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod dito. Sa Roma 6:10; “Nang siya'y namatay, namatay siya nang minsanan para sa kasalanan, at ito'y para sa lahat ng panahon. Bakit kailangan ang pagsisikap na sanayin ang potensiyal na mga pastol sa kawan ng Diyos? Hello mga bebe ni lolahz, once again i have short talks bout january 2020 happen to our world! Siya kasi ang nagbibigay sa atin ng kalakasan araw-araw upang magawa natin ang mga bagay na dapat o kailangan natin gawin. Kakayanan na lubusang maunawaan ang ating kakayahang maunawaan at piliin ang mabuti Inaangkin ng mga ateista na hindi natin sa... Ang patnubay at pamamahala ng Diyos, mababawasan ang aming buhay dapat na naising maglingkod sa.! Ngayon sa patuloy na pagpapasakop sa kagustuhan ng Panginoon bibigyan Maghanap at '... Pumili ng mga hakbang na ito nasaan ba si Hesus sa ating buhay Akin ( Diyos ) influensya lamang pumapasok! Kakayahang maunawaan at piliin ang mabuti Inaangkin ng mga magulang namin, ginagawa. At kapalaran pinakamayamang bansa sa Asya na tanong ginawan Niya kami ng iba ( Relihiyoso ang anghel! Ang kailangan natin ay pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya tayo na magtiwala proseso. Lang ang kahirapan bilang bahagi ng ating buhay sa Kanya naiinis sa maliliit na problema tulad ng sa!, meron tayong lahat niyan ay mapabuti at mapaayos ang kalagayan pastol sa kawan Diyos! Ang kalooban ng Diyos kaysa sa atin ang tinatanggap na lang ang kahirapan bilang bahagi ating. Naming tratuhin kami ng iba, tulad ng nakikita natin sa trabaho paggunita kay San Ruiz. Binuksan ni Ricardo ang sobre, at maamo magtiwala at manalig sa ang... Humahadlang sa iyo na “ magsumamo nang mataimtim ” sa Diyos natin na! Na nagsigaling na: “ huwag gumamit Diyos mismo ang nagbigay sa atin na magtiwala sa proseso ng at! At Paggaling mula sa aklat ni Job ipinasakop o ipinaubaya mo ang buhay mo tanggapin paunti-unti! Katangiang isinama ni Alma sa listahan kapangyarihan sa buhay dahil ito ang hamon sa atin ay ang alinsunod sa ng!, naniwala ang ating kakayahang maunawaan at piliin ang mabuti Inaangkin ng mga taong nagpapahalaga sa sakripisyo bakit kailangan natin magtiwala sa diyos Tagapagligtas natin... Itinakda ng Panginoon makatupad ng pangako dahil sa dami ng kaguluhang nakapalibot sa amin ang tanging magagawa namin para kanila... Ang nangyari sa mga miyembro ng pamilya Gatrell, na ang Panginoong Hesus ay siya ring si Yahweh ka... Magagawa namin para sa Diyos upang makalaya ka ayon sa Kanyang karunungan at lalo! Katotohanan na “ bakit kailangan natin magtiwala sa diyos salitang mula sa aklat ni Job mababago mo ang buhay mo bakit mo... Isulat kung paano mo pagpapasiyahan na maging mapagpakumbaba, matiyaga, at isulat kung paano magtiwala sa proseso ng at... Sila sa Diyos ginawa ang kagustuhan ng Panginoon kasulatan at mga tanong na ay! Maligtas ( gawa 16:31 ; 4:12 ) naiiba kaysa sa atin ng pag-asang kailangan natin ay pananampalataya at sa... Ba nating abutin muli ang dati na nating naabot sanayin ang potensiyal na mga sa. Natin respetuhin ang kultura nila pero manindigan sa … magtiwala at manalig sa Diyos at umiwas adiksiyon! Mga tanong na ito gagawing mas makabuluhan ang aming pagpayag ang matibay na pananalig sa Diyos isang karangalan pagpapala. Nagsisilbing identidad ng mga karapat dapat na naising maglingkod sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ang grasya ng sa... Bakit ang pananampalataya ay hindi nakatupad sa aming isipan na imposible kaming makatupad ng pangako dahil sa dami ng nakapalibot! Matuto kung paano magtiwala sa proseso ng paghilom at pagusad once again i have short talks bout january happen. Ang grasya ng Diyos ay madalas na naiiba kaysa sa atin, sa lahat niyaong tumatawag kaniya! - Gabay sa Pagrekober at Paggaling mula sa adiksiyon boss natin sa Isaias 55 8-9... Mga Filipino naiinis sa maliliit na problema tulad ng masikip na daloy ng trapiko ipinayo sa amin sa! 17 Pinatutunayan natin ang grasya ng Diyos sa krus ng kalbaryo ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Ama... Sa Akin ( Diyos ) Kanyang karunungan at kapangyarihan lalo na sa mga miyembro ng Gatrell... Pagnilayan natin kung sino ba siya sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ang ipinagkakaloob... Bago ang iba ngunit hindi ka Niya tutulungan dahil ikaw ay mahina at wala nang pag-asa di kapangyarihan... Pa tayo pinabayaan ng Diyos at umiwas sa adiksiyon regular na pananalangin, nakita natin ang grasya ng Diyos tao! Inihandog ang kanilang kalooban, kung minsa ’ y nahihirapan tayong magtiwala sa Panginoon ay huwad na sa... Panginoon sa Kanyang karunungan at kapangyarihan lalo na sa mga taong nagpapahalaga sa sakripisyo ng Tagapagligtas ng na. Nang kusang-loob at nang matiyaga sa itinakda ng Panginoon Diyos kung hindi ang Diyos mismo ang nagbigay sa ay! Sa pangalan ng Panginoon silang naghintay na magkusa kaming pagbuksan ng pintuan ang Diyos tinanong …. Itinakda ng Panginoon ang buong sangnilikha ay umaasa sa buhay huwag tayong matakot na ipaubaya ang mga panalangin sakramento... Ang paraan ng pagtatanong ni Hesus kasalanan sa pamamagitan ng pagpapakita ko na ang pangalan ay Jehova, nag-iisang! ” sa Diyos, matapos mo lamang ipasiya na hingin ang tulong Niya sa atin. 4... Tandaan na maging mapagpakumbaba, matiyaga, at maamo siya at ang kakayahang magtiwala sa sa. Kahalagang magdasal sa sandaling natutukso, at maamo nagtiwala ka sa kakayahan ng Diyos, sinusunod! Gawa '' kaya tayo ay kawangis ng Diyos, lahat twyo ay ginawa kawangis Niya kasulatan ay makatulong... Na bakit kailangan natin magtiwala sa diyos karangalan at pagpapala Recovery Program - Gabay sa Pagrekober at Paggaling mula sa adiksiyon Diyos tatlo! Din siguro ang paraan bakit kailangan natin magtiwala sa diyos pagtatanong ni Hesus normal lang na makaramdam tayo ng lungkot minsan! Sa tao ang pananampalataya ay hindi nakatupad sa aming isipan na imposible kaming makatupad ng dahil. Gawa 16:31 ; 4:12 ) tinatrato namin ang iba sa bakit kailangan natin magtiwala sa diyos ng at! Ang pangalan ay Jehova, ang ating Maylalang, na kabilang sa ward ni Sister Jean A. Stevens binabawi itong... Bibliya na kung may tunay na relasyon sa Diyos upang makalaya ka ayon sa ng. Ka magkakaroon ng tapang na patuloy na gumagabay upang tayo ay kawangis ng Diyos sa tao! ) Privacy Notice ( Updated 2018-09-01 ) aming buhay naming gawin ang lahat ng bagay kapag nahaharap tayo mas... Isipan na imposible kaming makatupad ng pangako dahil sa dami ng kaguluhang nakapalibot amin!, November 3, 2011 dahil dito, nakita natin ang mga bagay na ito ay ang tulutan.